Det digitala årsmötet 30 maj beslutade att bordlägga Verksamhetsplanen och Budgeten 2020 och samtidigt ge styrelsen i uppdrag att arbeta om de samma.

Den reviderade verksamhetsplanen och budgeten skulle föreläggas medlemsföreningarna senast 30 september och beslutas per capsulam.

Vi i styrelsen är inte säkra på hur årsmötet tänkt det ska gå till rent praktiskt och föreslår att vi
publicerar den reviderade verksamhetsplanen och budgeten och föreningarna får därefter reagera genom att maila synpunkter till federationen.

Situationen är fortsatt präglad av Coronapandemin och endast tre månader är kvar av året,
oktober – december. Vi har valt att på enklaste sätt punkta upp de frågor som är viktiga att
arbeta med i år. I november har styrelsen ett fysiskt möte och kommer då att arbeta fram en
Verksamhetsplan och Budget för 2021.

Gå till årsmötessidan för att läsa dokumenten!