Vid årsmötet beviljades inte den sittande styrelsen ansvarsfrihet, bortsett från en ledamot som endast varit ledamot under årets sista 3 månader då denne som suppleant ersatt en tidigare avgången ledamot. Grunden för att inte bevilja ansvarsfrihet var bl.a. att handlingar av framför allt ekonomiskart som skulle legat årsmötet tillhanda inte hade kommit in i tid till årsmötets kallelse. Det framgick också flera brister i de handlingar som hade tagits fram, och detta ansågs av stämman behöva redas ut.

Styrelsen som medgav att det fanns brister, hade även till årsmötet särskilt kallat in ekonomikonsult från SB&K att försöka belysa en del brister och behov av ändringar. Under stämman framgick också att flera stora utbetalningar inte hade beslutats i behörig ordning i styrelsen, inte protokollförts och även att utbetalningar skett till ledamöters närstående föreningar utan att detta protokollförts eller anmälts jäv för sådana beslut. Det redovisades också avsaknad av väsentliga avtal som medfört stora kostnader under verksamhetsåret, samt att verksamheten totalt hade gjort förluster på över 400 000 kr utöver budget, och att akuta lån hade fått tas upp hos SB&K för att undvika förbundets konkurs.

De sammantagna bristerna, föranledde att stämman inte beviljade ansvarsfrihet, då behov fanns att reda ut vad som sammantaget hänt under 2021 och 2022.

Som en följd av att ansvarsfrihet nekades styrelsen, röstade stämman för val av en ny ordförande för en tid av två år. Till ny ordförande valdes Jonas Elfving från Umeå/Nybro.

En följd av att ansvarsfrihet inte beviljas, brukar enligt förenings praxis innebära att styrelsen eller de ledamöter som inte beviljats ansvarsfrihet ställer sina platser till förfogande. Då så inte skedde, röstade stämman för att entlediga kassören och de två av styrelsens ledamöter som inte annars hade varit aktuella för val.

Stämman beslutade därefter att ge avgående styrelseledamoten Henrik Wendel omval, samt att nya ledamöter valdes i Fredric Sandberg, Pia Severinsson, Stina Lundberg Högbom, Niclas Sjöberg, Till ny suppleant av styrelsen valdes Irene Brändström.

Stämman valde vidare att välja ny lekmannarevisor, att jämte av SB&K utsedd revisor. Till ny lekmannarevisor valdes Thomas Hajas.

I fråga om ansvarsfrihet så kommer styrelsen nu att genomföra erforderlig utredning över den avgående styrelsens hantering av förbundets ekonomi 2022, varefter nästföljande ordinarie årsmöte har att pröva om frågan om att fastställa förbundets räkenskaper för 2021 och 2022.

 

Jonas Elfving

Nytillträd ordförande